Privacyverklaring

tableaux doet er alles aan uw privacy als opdrachtgever van tableaux, bezoeker van de website van tableaux of wanneer u op een andere wijze in contact treedt met tableaux, te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, verkeersgegevens en de inhoud van uw communicatie te waarborgen. tableaux handelt dan ook in overeenstemming met de Nederlandse en Europese privacywetgeving. In het geval van vragen dan wel opmerkingen kunt u contact opnemen met tableaux via de onderstaande gegevens:


tableaux
Jan Deckersstraat 29
5591 HN Heeze
KvK 17149383
info@beaude.nl
1. Gegevens


tableaux verzamelt de volgende gegevens:
persoonlijke gegevens die u zelf aan tableaux verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot:


 • naam/gebruikersnaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bank- en betaalgegevens
 • alle communicatie met tableaux

gegevens die tableaux ontvangt door het gebruik van bepaalde producten en/of diensten, zoals bijvoorbeeld e-mailingsmanagers, de website of door het in contact treden met tableaux:


Gebruiks- en loggegevens, zoals bijvoorbeeld:


 • IP-adressen
 • domeinnamen
 • browser – of telefoontypes
 • crashrapporten / gebruikersstatistieken2. Doeleinden


tableaux gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:


 • producten en/of diensten aan te bieden, te leveren, te onderhouden, te beveiligen, uit te breiden en te verbeteren
 • producten en/of diensten uit te breiden, te verbeteren en nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen
 • orders te factureren, vorderingen te innen en onderzoek te doen naar kredietwaardigheid
 • marktonderzoek en marketing- & verkoopactiviteiten uit te voeren ten aanzien van de (nieuwe) producten en/of diensten, daaronder begrepen het toezenden van nieuwsbrieven en andere elektronische berichten
 • service te verlenen en ondersteuning te bieden, klachten en/of geschillen te behandelen, daaronder begrepen het voeren van procedures, het uitvoeren van accountantscontroles en mogelijk andere activiteiten welke verband houden met de producten en/of diensten
 • fraude te voorkomen en de continuïteit van de producten en/of diensten te bevorderen
 • mogelijk toegevoegde waarde diensten / locatie gerelateerde diensten te kunnen (doen) aanbieden en leveren
 • wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren en hieraan te voldoen
3. Beveiliging


tableaux spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verzamelde gegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. Deze maatregelen omvatten bijvoorbeeld fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, logische toegangscontrole door gebruik te maken van sterke wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL technologie.


Alhoewel tableaux zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen kan ze echter niet alle beveiligingsrisico's die verbonden zijn met de verzamelde gegevens uitsluiten en niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang van of gebruik door onbevoegden van de gegevens.


tableaux raadt te allen tijde aan zelf ook voorzorgsmaatregelen te treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, onder meer door wachtwoorden vaak te wijzigen en voor wachtwoorden een combinatie van letters en cijfers te gebruiken alsmede kritisch te kijken naar de instellingen en toestemmingen.
4. Inzage / correctie


tableaux biedt u het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van uw persoonlijke gegevens. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van persoonlijke gegevens zal door ons binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek en na verificatie van uw identiteit worden gereageerd.


tableaux zal al het redelijke doen om tegemoet te komen aan verzoeken tot het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij deze gegevens van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moet blijven.
5. Derden


Links
De website van tableaux bevat links naar websites van derde partijen. Het delen van content op deze website via social media kanalen gaat bijvoorbeeld via de externe websites van deze partijen. Deze derde partijen hanteren hun eigen privacyregels en maken waarschijnlijk ook gebruik van eigen cookies. tableaux kan op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de wijze waarop deze partijen met uw privacy omgaan. Het gebruik van deze websites is dan ook volledig op eigen risico. tableaux adviseert om zelfstandig kennis te nemen van de privacyregels die door deze partijen worden gehanteerd.


Delen van gegevens met derde partijen
De gegevens, zoals opgenomen in artikel 1 van deze Privacyverklaring, worden slechts met de onderstaande partijen gedeeld.


Door tableaux ingeschakelde serviceproviders, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de producten en/of diensten, zoals bijvoorbeeld hosting- en mailproviders, e-mailingmanagers en restore- en back-up services etc.. tableaux spant zich ervoor in om met dergelijke serviceproviders afspraken te maken in een bewerkersovereenkomst omtrent vertrouwelijkheid en beveiliging van de systemen van dergelijke serviceproviders. Voor zover deze providers in de US zijn gevestigd, zijn zij gecertificeerd door het EU-VS Privacy Shield ofwel is met hen een EU modelcontract voor doorgifte afgesloten.


Aan tableaux gelieerde bedrijven. In geval van verkoop van de activiteiten van tableaux aan een ander bedrijf, kunnen de gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.


Voor zover dit nodig is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.


In andere gevallen worden uw gegevens niet verkocht of op andere wijze meegedeeld aan anderen, behalve na voorafgaande toestemming of wanneer de informatie volledig is geanonimiseerd, zodat deze informatie niet langer herleidbaar is tot een identificeerbaar natuurlijk persoon.
6. Bewaartermijn


De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.


In het geval er een overeenkomst is gesloten tussen gebruiker en tableaux, zullen deze gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en na beëindiging van de overeenkomst, tot een periode van maximaal 3 maanden na afloop van deze overeenkomst.
7. Wijzigen Privacyverklaring


tableaux behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen van de Privacyverklaring zullen tijdig worden aangegeven op deze pagina en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zal tableaux zorgen voor een meer opvallende kennisgeving.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20-4-2022